O PROJEKCIE

Nazwa projektu: „Poszerzenie Granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu”

Nr projektu: WTSL.02.02.00-84-252/10

Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Źródło współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + budżet gminy

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 09.12.2013 r.

Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie: 1 216 094,09 Euro

Koszty kwalifikowane wg umowy o dofinansowanie: 1 127 613,77 Euro

Koszty niekwalifikowane wg umowy o dofinansowanie: 88 480,32 Euro

Kwota dofinansowania wg umowy o dofinansowanie: 958 471,70 Euro (85 % kosztów kwalifikowlanych)

Współfinansowanie krajowe wg umowy o dofinansowanie: 169 142,07 Euro

Jednostka realizująca: Obec Dubovica jako Partner Wiodący oraz Obec Ľubotín i Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna jako Partnerzy projektu na podstawie umowy partnerskiej w ramach Programu Współpracy Trangranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013.

Okres realizacji projektu: I kwartał 2010 r. – III kwartał 2015 r.

Cel projektu: Projekt nawiązuje do już zrealizowanego projektu „MuĽuDu” i jest jego kontynuacją, tzn. drugim etapem. Celem głównym projektu było zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszaru pogranicza poprzez wzmocnienie instytucji zajmujących się działalnością kulturalną u partnerów projektu. Cel ten przyczynił się do wykorzystania potencjału kulturowego Muszyny Lubotina i Dubovicy, stwarzając tym samym dobre warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz dla rozwoju branży turystycznej. Partnerzy posiadają ogromne doświadczenie w promocji kultury a z racji swojego usytuowania, także w promocji kultury poza granicami krajów. Przez lata funkcjonowania wypracowano skuteczne modele promocji, skutkujące zwiększonym zainteresowaniem działalnością kulturalną, a także samymi regionami. Projekt przyczynił się do ochrony dziedzictwa kulturowego obszaru polsko-słowackiego pogranicza poprzez współpracę między instytucjami kulturowymi i edukacyjnymi. Dzięki wyremontowaniu i wyposażeniu centrów kulturalnych, poszerzyła się i zintensyfikowała współpraca między wieloletnimi partnerami.

Cele szczegółowe:

 • rozwój zasobów ludzkich zaangażowanych we wdrażanie projektu i wymiany w ramach programów,
 • ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prezentacje w zmodernizowanych, polyfunkcyjnych obiektach kultury i historii,
 • rozwój inicjatyw mających na celu wsparcie obszaru przygranicznego,
 • projekty kulturalne i edukacyjne oraz prezentacje tradycji i zwyczajów regionów poprzez wspólne imprezy i inne elementy projektu,
 • rozszerzenie wzajemnej współpracy poprzez tradycyjno-kulturalne, sportowe i promocyjne imprezy,
 • zwiększenie promocji przygranicznych regionów i promocji programu skierowanej w grupy docelowe,
 • stworzenie solidnych podstaw i partnerskich umów dla kulturalno-społecznych i edukacyjnych instytucji regionu przygranicznego,
 • zwiększenie atrakcyjności regionów poprzez tworzenie wspólnej oferty polsko-słowackich produktów w zakresie usług turystyczno-kulturalnych.

Opis działań zrealizowanych w ramach projektu:

Etap przygotowawczy (0) - opracowanie analiz finansowych i ekonomicznych- okres realizacji I – III kwartał 2010 r.:

 • Beneficjent zrealizował zadanie w I kwartale 2010 i poniósł wydatki w wysokości 2 047,16 euro osiągając tym samym wskaźnik własny w projekcie.

Etap 1 Zarządzanie i administracja – okres realizacji III kwartał 2013 r. – III kwartał 2015 r.:

 • Beneficjent w dniu 9 grudnia 2013 r. powołał Zespół Projektowy ds. realizacji projektu pn. „Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu” numer WTSL.02.02.00-84-252/10 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, w skład którego weszli przedstawiciele ze strony Partnera Wiodącego tj. Obec Dubovica oraz Partnerów Projektu tj. Obec Lubotin oraz Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, osiągając tym samym wskaźnik własny w projekcie
 • powołany został zespół osobowy składający się z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna ds. realizacji
 • w ramach tego etapu ponoszono koszty związane z tłumaczeniami oraz z podróżami służbowymi osób uczestniczących w realizacji projektu.

Etap 2 Rozszerzenie i modernizacja Polyfcentier – okres realizacji III kwartał 2013 – III kwartał 2015 r.

 • w dniu 01.04.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji obejmującą nadzór inwestorski nad inwestycją: „Poszerzenie granic współpracy w oparciu o transgraniczne wielofunkcyjne centra kultury MuLuDu”
 • w dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana umowa z wykonawcą robot budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku Dworu Starostów z przeznaczeniem na centrum kultury. W dniu 13 kwietnia 2015 r. dokonano końcowego odbioru przedmiotowej inwestycji osiągając tym samym wskaźnik własny w projekcie.
 • w dniu 22 maja 2015 r. Beneficjent podpisał umowę z wykonawcą pierwszego wyposażenia dla Dworu Starostów w Muszynie, w dniu 19 czerwca dokonano odbioru końcowego przedmiotu umowy
 • w dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę nr RLiIŚ.271.1.25.2015 na dostawę i montaż drzwi o odporności ogniowej EI30.

Etap 3 Wspólne polsko-słowackie produkty turystyczne – usługi kulturalne – okres realizacji III kwartał 2013 – III kwartał 2015 r.

 • Beneficjent zrealizował i współorganizował 12 imprez promocyjno-kulturalno-edukacyjnych z udziałem przedstawicieli Partnerów Projektu osiągając tym samym w 100 % wskaźnik własny w projekcie, i tak:

Lp.

Nazwa

Data

Miejsce

 1.  

„Boże Narodzenie na pograniczu polsko słowackim” - „Muszyńskie kolędowanie”

28.12.2013 r.

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie

 1.  

„Noworoczne obyczaje koncert noworoczny z udziałem młodych utalentowanych artystów z Polski i Słowacji”

18.01.2014 r.

Hala widowiskowo-sportowa w Muszynie

 1.  

„Zimowe pejzaże pogranicza” - plenerowa impreza familijna połączona z licznymi atrakcjami takimi jak zimowe zawody sportowe, konkursy dla całej rodziny

08.02.2014 r.

Stoku narciarski „Dwie Doliny” Muszyna-Wierchomla

 1.  

„Miłość w poezji i muzyce” - wieczór poetycko-muzyczny o tematyce miłosnej

14.02.2014 r.

Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego

 1.  

„Współczesna kobieta pogranicza”

12.03.2014 r.

Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego

 1.  

„Wielkanocne tradycje”

10.04.2014 r. 12.04.2014 r.

Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego

 1.  

„Wyśpiewajmy razem muszyńskie nutki”

01.06.2014 r.

Amfiteatr „Zapopradzie”

 1.  

„Świętojańska Noc Jazzowa”

27.06.2014 r. 28.06.2014 r.

Amfiteatr „Zapopradzie”

 1.  

„Tak jak w baśniach i legendach” - musical o Muszynie - „Mussina biskupie miasteczko”

17.07.2014 r.

Amfiteatr „Zapopradzie”

 1.  

„Festiwal Wód Mineralnych w zaczarowanej muzyce Karpat”

8.08.2014 - 10.08.2014 r.

Amfiteatr „Zapopradzie”

 1.  

„Jarmark Muszyński”

11.10.2014 r.

Rynek w Muszynie

 1.  

„Nasze miasto w starej i nowej fotografii”

10.10.2014 r.

Rynek w Muszynie

 1.  

„Konferencja promująca obszar pogranicza”

19.06.2015 r.

Urząd MiGU Muszyna

Etap 4 Promocja projektu – okres realizacji III kwartał 2013 r. – III kwartał 2015 r.

 • w związku z realizacja projektu prowadzono następujące formy promocji: prowadzono na bieżąco stronę internetową projektu http://muludu.muszyna.pl/., podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, przedstawiono fotoreportaże z każdej organizowanej imprezy. (Sesja rady transmitowana jest na żywo w telewizji Muszyny), w Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna zamieszczono artykuły, zdjęcia, zaproszenia, logo projektu z informacją o dofinansowaniu zrealizowanych przedsięwzięć. Biuletyn był dystrybuowany do około 3500 gospodarstw domowych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz był umieszczony na stronie internetowej www.muszyna.pl w zakładce Biuletyn Informacyjny, telewizja Muszyny podczas Kronik, podawała informację o projekcie, zapraszała na imprezy oraz omawiała temat inwestycji. Ponadto z każdej imprezy został zrealizowany materiał filmowy dostępny na stronie internetowej telewizji. Wszystkie materiały posiadają informacje o finansowaniu oraz loga projektu, Muszyńskie Mieszczki w strojach regionalnych rozdawały ulotki mieszkańcom i turystom w trakcie imprez, podczas każdej imprezy prowadzący informował o dofinansowaniu projektu, drukowano plakaty w różnych formatach, banery i ulotki zapraszające na imprezy, do partnerów projektu zostały dostarczone zaproszenia, spoty reklamowe w radiu RDN Małopolska dla imprez i artykuły prasowe w Gazecie Krakowskiej. Beneficjent osiągnął wskaźniki własne projektu w tym zakresie.
 • w dniu 19 czerwca 2015 r. w siedzibie Zamawiającego odbyła się wspólna impreza promocyjna Partnerów Projektu, w ramach której przeprowadzono konferencję promująca obszar pogranicza oraz dotychczasowe projekty kulturowe i edukacyjne. Na potrzeby spotkania Beneficjent zlecił opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych w formie ulotek w ilości 1 000 szt. Beneficjent osiągnął w tym zakresie wskaźnik własny w projekcie.